Jdi na obsah Jdi na menu
 


Právní legislativa

Zdroj: web Liga na ochranu zvířat....

Ochrana zvířat

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.

(Preambule zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.)

Ochranou zvířat se (kromě dalších orgánů ochrany zvířat) zabývají Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit, oddělení ochrany zvířat (MZe-OOZ), jako orgán ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ), jako poradní orgán ministra zemědělství podle téhož zákona.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT, ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT

je orgánem ochrany zvířat podle zákona na ochranu zvířat. MZe-OOZ zejména projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany zvířat a předkládá příslušným státním orgánům návrhy na nezbytná opatření; plní úkoly vyplývající pro něj z přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností, vede ústřední evidenci počtu použitých pokusných zvířat; stanovuje podmínky pro akreditaci osob provozujících uživatelská zařízení a pro vydání osvědčení osobám provozujícím chovná a dodavatelská zařízení a rozhoduje o udělení akreditace nebo osvědčení, případně o odnětí; provádí zkoušky pracovníků vykonávajících dozor na úseku ochrany zvířat,osob provádějících pokusy na zvířatech,osob přepravujících zvířata a osob odpovědných za péči o handicapovaná zvířata; schvaluje řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo při chovu; vydává písemné vyjádření ve schvalovacím řízení zoologických zahrad.

ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT

je odborným poradním orgánem ministra zemědělství na úseku ochrany zvířat podle zákona na ochranu zvířat. Činnost ÚKOZ i její složení je mezirezortní. Členy ÚKOZ jmenuje a odvolává ministr zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí, a to z odborníků navržených příslušnými státními orgány a právnickými osobami zabývajícími se ochranou nebo chovem zvířat, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat. ÚKOZ se člení na výbor pro ochranu hospodářských zvířat, výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech, výbor pro ochranu volně žijících zvířat a výbor pro ochranu pokusných zvířat.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCHRANY ZVÍŘAT (stav k 15. 5. 2009)

Zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb. (úplné znění bylo vyhlášeno pod číslem 409/2008 Sb.).Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem. Zákon stanoví, které činnosti jsou považovány za týrání zvířat, důvody k usmrcení zvířete, upravuje ochranu zvířat při usmrcování, použití znecitlivění, ochranu zvířat při veřejném vystoupení zvířat, povinnosti pořadatelů těchto akcí,ochranu zvířat při přepravě, stanoví podmínky, které je nutno dodržovat při chovu hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat, podmínky chovu a ochrany pokusných zvířat. Dále zákon stanoví orgány ochrany zvířat a jejich působnost, upravuje rovněž správní delikty a přestupky na úseku ochrany zvířat.

Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 39/2009 Sb., stanoví podmínky ochrany, chovu a využití pokusných zvířat, zejména požadavky na prostory a budovy pro zvířata, péči o zdraví zvířat,ochranu při jejich přepravě, při provádění pokusů, náležitosti projektu pokusů, náležitosti žádosti o udělení akreditace uživatelskému zařízení a osvědčení chovnému a dodavatelskému zařízení, rozsah a způsob zkoušek odborných znalostí nezbytných pro osvědčení odborné způsobilosti k práci se zvířaty.

Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb., stanoví minimální standardy, podle kterých se chovají hospodářská zvířata s ohledem na druh a hmotnostní kategorii a další specifické požadavky na jejich ochranu a pohodu. Týká se ochrany a chovu skotu, prasat,ovcí a koz, koní, drůbeže, běžců ve farmovém chovu, kožešinových zvířat ve farmovém chovu, jelenovitých ve farmovém chovu.

Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování, ve znění vyhlášky č. 424/2005 Sb., stanoví odbornou způsobilost osob, které provádějí na jatkách porážku jatečných zvířat, a dále upravuje vykládku, přehánění, ustájení včetně přechovávání ryb, fixaci, omračování, vykrvování, porážku, utrácení nebo jiné usmrcování hospodářských zvířat.

Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat, se vztahuje pouze na původně volně žijící zvířata, nikoliv na jiné druhy zvířat, která jsou používána k drezúře. Drezírovanými zvířaty se pro účely této vyhlášky rozumí volně žijící zvířata, která jsou vychovávána, cvičena a používána k drezúře.Vyhláška stanoví podmínky chovu a drezúry cirkusových zvířat a zvířat používaných pro komerční účely, jejichž výcvik a drezúra nebyla zákonem zakázána.

Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, stanoví druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, vybrané druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, které musí být trvale nezaměnitelně označeny, včetně věku, do kdy musí být tato zvířata označena, a vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

Vyhláška č.3/2009 Sb.,o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání, upravuje obsah a rozsah odborného kurzu pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání, požadavky na školicí pracoviště, složení zkušební komise, průběh zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání.

Vyhláška č.4/2009 Sb.,o ochraně zvířat při přepravě, upravuje školení a způsob potvrzení o absolvování školení zaměstnanců dopravce nebo provozovatele sběrného nebo shromažďovacího střediska, obsah a rozsah odborného kurzu pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel, požadavky na vybavení školícího pracoviště, kvalifikaci lektorů, složení zkušební komise, průběh zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení, podmínky a způsob vydávání osvědčení ve formě průkazu a jeho vzor, velikost prostor pro přepravu zvířat.

Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu, stanoví vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení a žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při chovu, obsah poučení osob o ochraně zvířat při veřejném vystoupení, náležitosti řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení a řádu ochrany zvířat při chovu, a podmínky chovu psů a koček, pokud se jedná o chovná zvířata.

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 upravuje podmínky pro přepravu zvířat, která se uskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností v rámci Evropské unie, stanoví také požadavky na přepravce a jejich povolení, požadavky na osoby, které zacházejí se zvířaty, a jejich školení, požadavky na schválení dopravních prostředků.

ZRANĚNÁ ZVÍŘATA A HANDICAPOVANÁ ZVÍŘATA

V případě nálezu zraněného zvířete poradí orgány veterinární správy, odbory životního prostředí krajských úřadů a obcí a orgány policie. V případě nálezu zraněného volně žijícího zvířete (handicapovaného zvířete) je třeba se obrátit na nejbližší stanici pro handicapovaná zvířata (Národní síť stanic Českého svazu ochránců přírody) nebo kontaktovat přímo ústředí ČSOP, případně blízkou zoologickou zahradu.Viz adresář subjektů zabývajících se ochranou zvířat, který je k dispozici na internetové adrese www.oz.mze.cz. Není vhodné se s nalezenými volně žijícími zvířaty obracet na útulky určené pro psy a kočky, neboť nejsou vybaveny k péči o tato zvířata.

NA KTERÉ ORGÁNY SE OBRÁTIT, VÍME-LI O TÝRANÉM ZVÍŘETI

Příslušné orgány veterinární správy – tedy inspektoráty Krajské veterinární správy SVS ČR – vykonávají dozor nad dodržováním povinností v oblasti ochrany zvířat. Zjistí-li, že dochází k týrání zvířat nebo k jinému porušení zákona na ochranu zvířat, informují obec,obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Policii ČR, aby mohlo být zahájeno řízení. Příslušní odborní pracovníci veterinární správy posoudí, zda skutečně dochází k týrání zvířete, proto je vhodné obrátit se v případě podezření na týrání zvířat nebo na jiné porušení zákona na ochranu zvířat nejen na obec či orgány Policie ČR, ale také na ně. Na návrh příslušného orgánu veterinární správy může obecní úřad obce s rozšířenou působností nařídit zvláštní opatření, tedy nařídit odebrání týraného zvířete, nařídit snížení počtu hospodářských zvířat nebo nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají správní delikty na úseku ochrany zvířat a ukládají pokuty chovatelům, a to v případě, kdy dojde k porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat nebo stanovených vyhláškou, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. Obce projednávají porušení obecně závazných vyhlášek, které vydaly na základě zákona na ochranu zvířat, a ukládají za taková porušení pokuty. Orgány Policie ČR se zabývají případy, kdy je podezření, že došlo k trestnému činu týrání zvířat podle trestního zákona popřípadě k dalším trestným činům, které souvisejí s ochranou zvířat.

Další informace o oblasti ochrany zvířat, o činnosti MZe-OOZ a ÚKOZ, znění právních předpisů zabývajících se ochranou zvířat, vyjádření MZe-OOZ a ÚKOZ, adresy zařízení pro záchranu zvířat i řadu dalších informací naleznete na internetové adrese http://www.oz.mze.cz/

Ministerstvo zemědělství
odbor živočišných komodit
oddělení ochrany zvířat

nebo
Ústřední komise pro ochranu zvířat
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
e-mail: ooz@mze.cz; ukoz@mze.cz
tel.: 221 812 326